“ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม”

Exploring Thailand’s Insect Diversity :
Photo Competition 2024

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป

ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายแมลง ในหัวข้อ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

กำหนดการ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ
วันที่ 9 มิถุนายน 2567
เปิดรับข้อทักท้วงกรณีทำผิดกติกา
ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล
วันที่ 16 มิถุนายน 2567
พิธีมอบรางวัล
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
ประเภทการแข่งขัน

มัธยมศึกษาตอนต้น

คุณสมบัติ: ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภทที่ 1

มัธยมศึกษาตอนปลาย  และอาชีวศึกษา

คุณสมบัติ: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือ บุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี
ประเภทที่ 2

บุคคลทั่วไป

คุณสมบัติ: บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ประเภทที่ 3
เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

เกี่ยวกับโครงการประกวดภาพถ่ายแมลง

“ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม” Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Challenge ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญต่อประชากรโลกและระบบนิเวศ โดยองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (The International Day for Biological Diversity) โดยกิจกรรมนี้จัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และจะขยายไปสู่การแข่งขันนานาชาติในปีต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสเตมผ่านการถ่ายภาพแมลง ดังต่อไปนี้

ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องแมลง

เกี่ยวกับความหลากหลาย ชนิดของแมลง พฤติกรรม การอยู่อาศัยในระบบนิเวศ ประโยชน์และโทษของแมลง ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ ผ่านการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพแมลง

ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกกระบวนการสังเกต ค้นคว้าหาข้อมูลและบันทึกภาพ

ทำความรู้จักเข้าใจ เรียนรู้พฤติกรรมและความสำคัญของแมลง สร้างกระบวนการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่าย และเผยแพร่ภาพถ่ายที่สวยงามสู่สังคมเพื่อให้รับรู้ตระหนักและ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ ควบคุมจัดการ เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและ ความหลากหลายทางชีวภาพ

การทำคลังความรู้สำหรับการเผยแพร่

เพื่อนำภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนรับรู้และตระหนักใน คุณค่าของแมลง

เพื่อสร้างแพลตฟอร์มรองรับกิจกรรมการประกวด

เพื่อสร้างแพลตฟอร์มรองรับกิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายภาพด้านความหลากหลายทางชีวภาพในหัวข้อแมลงหรือหัวข้ออื่นในระดับนานาชาติในอนาคต

ร่วมส่งผลงานภาพถ่าย ได้ตั้งแต่

วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567

Scroll to Top