ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายแมลง "ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม” Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (International Association for the Future STEM Workforce: IAFSW) ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายแมลง “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม” Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Challenge ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ประเภทภาพถ่ายและวิดีโอ สำหรับนักเรียน และประชาชนทั่วไป จากการคัดสรรและตัดสินผลงานภาพถ่ายและวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด คณะกรรมการขอประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
Scroll to Top